Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/web/virtuals/27847/virtual/www/subdom/skolka/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/web/virtuals/27847/virtual/www/subdom/skolka/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Kritéria pro přijímání – Mateřská škola Suchovršice

Kritéria pro přijímání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchovršice


Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2018 povinné (jsou to děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
 2. Děti s trvalým pobytem v Suchovršicích
 3. Děti, mladší, jejichž pořadí bude určeno podle data narození. Starší budou mít přednost před mladšími
Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 Školského zákona).

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Podle školského zákona 561/2004 Sb. rozhoduje podle ust. § 34 o přijetí dítěte do předškolního zařízení ředitelka mateřské školy.

 • Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří do šesti let. Je možné přijmout děti mladší tří let, nejdříve však po dovršení 2. roku
 • Ředitelka mateřské školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou).
 • Ředitelka stanovuje Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých postupuje společně se zněním Školského zákona při přijímání dětí.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dítě dosáhne pátého roku věku do 31. 8. – jinak se dopustí přestupku podle § 182a školského zákona).
 • Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Zákonný zástupce má povinnost zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven ředitelkou školy na 8.00 hod.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole /pro obec Suchovršice je určena Mateřská škola, Suchovršice/, jestliže se rodič nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Povinné předškolní vzdělávání není uskutečňováno v období školních prázdnin. Zůstává však právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

Evidence dítěte, školní matrika

 • Po přijetí dítěte do MŠ předá zákonný zástupce ředitelce školy vyplněné formuláře: „Evidenční list“ a „Přihláška ke stravování“
 • Povinností rodičů je během roku nahlásit v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, změnu zdravotní pojišťovny, zdravotní omezení,…)
 • Informace o dětech vedené ve Školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ukončení vzdělávání dítěte je možné:

 1. ze strany zákonného zástupce: na základě písemného oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte
 2. ze strany mateřské školy: ředitelka MŠ může podle ust. § 35 zákona č. 521/2004 Sb., Školského zákona, v platném znění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí, které nejsou v posledním povinném ročníku, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, pokud:
 3. pokud se dítě neúčastní vzdělávání – ředitelka může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo řádně omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel tohoto školního řádu
 4. ve zkušební době – pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání.
 5. nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování – v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo platbu za stravování, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat.