Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/web/virtuals/27847/virtual/www/subdom/skolka/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/web/virtuals/27847/virtual/www/subdom/skolka/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Organizační řád – Mateřská škola Suchovršice

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Mateřská škola je zřízena jako škola DVOUTŘÍDNÍ, s celodenním provozem. Provozní doba je pracovní dny od 06.30 hod.–16.00 hod. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 • Děti se v MŠ scházejí v době mezi 6.30–8.00 hod., pokud se rodič ve vyjímečných případech nedomluví jinak s učitelkou na třídě.
 • Děti, které plní povinnou předškolní docházku mají stanovenu minimální dobu pobytu v MŠ od 8.00–12.00 hodin, kromě školních prázdnin.
 • Při náhlém onemocnění si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd 1. den nepřítomnosti domů z kuchyně od 11.15 do 11.30 hod.
 • Zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci jsou povinni předat převlečené dítě osobně učitelce MŠ ve třídě, do které dochází nebo ve třídě, kde se děti z organizačních důvodů scházejí.
 • Zákonní zástupce nebo jimi pověření zástupci si dítě přebírají po skončení jeho vzdělávání od učitelky MŠ ve třídě, do které dítě dochází nebo ve třídě, kde jsou z organizačních důvodů spojeny nebo ze školní zahrady.
 • Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve dvou třídách. Do jedné třídy mateřské školy chodí děti 2 – 5 leté, do druhé třídy děti předškolní, děti s odkladem školní docházky a děti, které dovrší do prosince toho školního roku pěti let.

Přerušení provozu v mateřské škole

 • Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
 • O letních prázdninách se MŠ uzavírá na 5 týdnů. Dále je MŠ uzavřena o vánočních prázdninách.
 •  
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Pokud klesne počet dětí v mateřské škole na 5 dětí a méně, může ředitelka po dohodě se zřizovatelem mateřskou školu uzavřít (vysoká nemocnost, odhlášení dětí ze strany rodičů...)
 • Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy. Pokud je na třídě dítě, které má přiznaný 2. – 5. stupeň podpůrného opatření, má jedna učitelka na pobyt venku dětí 12, stejně tak, pokud jsou na třídě děti mladší 3 let. Pro zajištění bezpečnosti doprovází učitelku jiná zletilá osoba – školní asistentky, pedagogická asistentky, v případě potřeby uklízečka.
Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky a pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky a pedagogičtí pracovníci následující zásady:
přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích
 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina k přesunu využívá především chodníků
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je dovoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka nebo pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny
 • učitelka vstupuje do vozovky první, použitím terčíku zastaví dopravu

pobyt dětí v přírodě
 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • učitelky nebo pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, velké ostré kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách učitelky, nebo pedag. pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu školy, kontrolují učitelky a pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • učitelky a pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

pracovní a výtvarné činnosti
 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky nebo pedagogičtí pracovníci školy

opatření při úrazu
 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc. Zároveň jsou povinni neodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.
 • každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, nahlásí učitelka ředitelce školy k dalšímu řízení. Ředitelka neprodleně nahlásí úraz elektronicky na Inspis data.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdraví způsob života.
 • V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky a pedagogičtí pracovníci pozorování vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

Zacházení s majetkem mateřské školy

Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Zákonní zástupci a zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v mateřské škole.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně ředitelce, učitelce nebo pedagogickému pracovníkovi školy.

Zaměstnanci MŠ

Záměrně nepoškozují majetek školky, jsou příkladem dětem i zákonným zástupcům. V případě, že objeví poškozené vybavení, hlásí neprodleně ředitelcě MŠ.

Pojištění

Děti jsou pojištěny proti úrazům, škodám na věcech u pojišťovny Kooperativa. V případě potřeby si zákonní zástupci vyžádají u ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události.

Kontrolní činnost

Ředitelka školy průběžně kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů dětmi.
Nejméně jednou za půl roku se hodnotí výsledky vzdělávání žáků – diagnostiky dětí.


Závěrečné ustanovení

Aktualizace provedena 28. 8. 2018.
Rodiče se školním řádem seznámeny na první rodičovské schůzce 6. 9. 2018, řád je umístěn na místě určeném pro rodiče, kde ho průběžně mohou studovat.
Zaměstnanci se změnami seznámeni na provozní poradě 31. 8. 2017.

Platnost dokumentu nabývá účinnosti dne 3. 9. 2018.
V Suchovršicích, dne 28. 8. 2018, Dana Kultová